Fijnmazig meetnet geeft inzicht in lokale luchtkwaliteit

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht gaan een regionaal meetnetwerk uitrollen om ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide te meten. Daarmee willen ze de luchtkwaliteit in de regio Foodvalley inzichtelijk maken en het effect van de veehouderij op de lokale luchtkwaliteit onderzoeken. Dit onderzoek maakt deel uit van het thema Toekomstbestendige Landbouw binnen de Regio Deal Foodvalley.

In de Regio Deal Foodvalley werken kennisinstellingen, overheden en ondernemers samen aan de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem. De komende jaren experimenteren we met innovatieve technieken om de landbouw te verduurzamen, vertelt onderzoeker Wietske Dohmen van de Universiteit Utrecht. Om mogelijke effecten van deze verduurzaming op de lokale luchtkwaliteit in beeld te brengen, zetten wij een fijnmazig meetnetwerk op. De wetenschappers plaatsen sensoren in leefgebied (dorpen en steden), in natuurgebied en rond veehouderijen.


Dit meetnetwerk geeft straks een nauwkeurig beeld van de lokale luchtkwaliteit.

Wietske Dohmen, wetenschapper Universiteit Utrecht


Nauwkeurige, lokale metingen

Het uitrollen van zo’n meetnetwerk is volgens Dohmen een enorme onderneming met grote meerwaarde. Het meetnetwerk geeft straks een nauwkeurig beeld van de lokale luchtkwaliteit. Daarnaast geeft het inzicht in het effect van de veehouderij. Dat is waardevolle informatie voor de regio; voor inwoners, beleidsmakers, boeren en onderzoekers. Door inzicht in de lokale hoeveelheid ammoniak, fijnstof en stikstofdioxide weten we straks nauwkeuriger wat het effect is van de uitstoot van veehouderijen op de lokale luchtkwaliteit en de maatregelen om uitstoot te verminderen. Dohmen vertelt dat men tot nu toe voornamelijk modellen gebruikt om de hoeveelheid vervuilende stoffen in te schatten. Het meetnetwerk geeft straks de werkelijk gemeten hoeveelheid. Met die data kunnen we de modellen verbeteren en de luchtkwaliteit en het effect van veehouderijen beter inschatten.

Tekst loopt door onder afbeelding

Het gebied waarin het meetnetwerk gaat meten is groter dan Regio Foodvalley, want ook de bronnen eromheen dragen bij aan de luchtkwaliteit.

Verschil met bestaande meetnetten

Dit regionale meetnet heeft vanwege het fijnmazige karakter veel meerwaarde ten opzichte van de al bestaande meetnetten. Momenteel liggen er slechts +/- tien meetpunten in de regio. Bovendien meet het meetnetwerk ook in landelijk gebied, waar veehouderijen staan. Voorbeelden van bestaande meetnetten zijn het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en het Meetnet Ammoniak Natuurgebieden.

Meetkast in achtertuin

De wetenschappers betrekken ook inwoners van de deelnemende gemeenten bij het onderzoeksproject. Mensen die benieuwd zijn naar de luchtkwaliteit in hun achtertuin én graag willen meehelpen aan een groot onderzoek, konden zich aanmelden. Een sensorkastje in hun achtertuin meet vervolgens drie jaar lang de luchtkwaliteit. Over een tijd kunnen deelnemers de luchtkwaliteit in hun regio online bekijken en in de toekomst hopen de onderzoekers dat de data voor iedereen beschikbaar komt.

Tekst loopt door onder afbeelding

Sensorkastje om luchtkwaliteit te meten

Sensorkastje om luchtkwaliteit te meten.

Op weg naar duurzame landbouw

Binnen het thema Toekomstbestendige landbouw koppelen we wetenschap en praktijk, zegt Dohmen. Op veehouderijen gaan we aan de slag met innovatieve concepten om de landbouw duurzamer te maken. We werken aan het introduceren van circulair veevoer, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, verder terugdringen van de uitstoot van ammoniak en fijnstof, creëren van nieuwe verdienmodellen voor agrariërs én het versterken van de verbinding tussen boeren en inwoners. Vervolgens wordt er gekeken wat het effect is van de duurzame concepten op de buitenlucht, kwaliteit van bodem en water, en gezondheid en welzijn van vee. Belangrijk is, zegt Dohmen tot slot, dat we niet naar één effect kijken, maar naar alle mogelijke effecten. Met die integrale aanpak willen we voorkomen dat we één probleem oplossen, maar ergens anders een probleem veroorzaken.